Основни цели на сдружението

 • Пропагандиране, популизиране и развитие на автомобилния спорт в гр. Бургас, региона и страната;
 • Осигуряване на професионално израстване на автомобилните състезатели и подготовката на такива за участие в наши и международни автомобилни състезания;
 • Изграждане, поддържане и развитие на спортна база за автомобилен спорт, както и съпътсващите го дейности;
 • Развитие на колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете на Сдружението;
 • Създаване на мотивация в членовете си за активна изява и самоутвърждаване в професионалния и обществения живот;
 • Предоставяне на по-широки възможности за изява на членовете си във всички области на живота;
 • Спомагане за развитието на талантите и способностите у всеки член и кандидат-член и тяхното популяризиране;
 • Подпомагане, насърчаване и защита на интересите на членовете си в областта на образованието и професионалната им реализация;
 • Участие и подпомагане на инициативи и мероприятия на организации и институции, съпричастни с идеите и целите на Сдружението;
 • Участие и органициране на национални и международни прояви, чиито теми съвпадат с идеите и целите на Сдружението;
 • Издигане на идеите за свобода, демокрация, социална справедливост и достойнство на личността без използване на политически средства;
 • Взаимодействие със състезателите, състезателните отбори (клубове), с управителните органи на моторни спортове в страната и с организаторите на състезания;
 • Подпомагане на членовете при решаване на спорове, произтичащи от състезанията;
 • Насърчаване на обмяната на знания и опит между състезателите и членовете на клуба;
 • Сътрудничество с организации със сходни интереси в страната и чужбина;
 • Сътрудничество с органите и организациите за безопастност по пътищата.

Средства за постигане на целите

 • Консултантска, разяснителна, просветна и обучаваща дейност на състезателите, организаторите и обществеността;
 • Организиране на семинари, лекции и конференции;
 • Организиране на кампании и петиции за безопасността в автомобилните състезания;
 • Участие в административни и другия мероприятия, засягащи проблемите свързани с автомобилния спорт.